Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze



Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Misja i wizja szkoy i przedszkola
data dodania: Pi±tek 19 paĽdziernika 2012

MISJA naszej szkoy i przedszkola

Jestemy szko, w której:

 • ksztatuje si obywatela, czowieka dobrze wychowanego

 • ucze zdobdzie wiedz i umiejtnoci do dalszego ksztacenia, bdzie umia sprosta wymaganiom

 • ucze ma moliwoci znale potrzebne informacje, nawet z pomoc komputera

 • ucze moe demokratycznie rozwizywa problemy

 • ucze rozbudzi swoj wraliwo na dobro, tolerancj i pikno otaczajcego wiata

 • ucze uwierzy we wasne moliwoci i ma moliwo wyrazi wasne pogldy

 • ksztatuje si czowieka odpowiedzialnego za swoje postpowanie

 • szanuje si prawa kadego czowieka

 • wykorzystuje si zdolnoci i zainteresowania uczniów do penego rozwoju

 • ucze w yczliwej atmosferze rozwinie wasn osobowo

 • zapewnia si równo szans i sprawiedliwo spoeczn

 • ucze ma szanse nauczy si innego jzyka

 

WIZJA naszej szkoy i przedszkola

 

Absolwent naszego przedszkola jest:

Ciekawy wiata, samodzielny, zaradny, co oznacza, e:

 • czsto zadaje pytania chcc zaspokoi swoj ciekawo

 •  przejawia aktywno podejmujc róne samodzielne zadania

 • osign optymalny dla swego potencjau rozwojowego poziom wiedzy, umiejtnoci, kompetencji

 • umie sucha siebie i innych

 • ma poczucie wasnej wartoci

 • jest krytyczny wobec siebie i innych

 • odrónia fikcj od wiata realnego

Rozwany, odpowiedzialny, co oznacza, e:

 • dba o swe zdrowie, higien osobist, wygld, unika zagroe

 • zna i respektuje wasne prawa i obowizki w grupie i w rodzinie

 • pamita, e jego prawa kocz si tam, gdzie zaczynaj si prawa innych osób

 • zdaje sobie spraw z konsekwencji rónych zachowa wasnych i innych osób

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, e:

 • szanuje wasno swoj i cudz

 • nie kamie

 • umie rozróni dobro i zo, jest wraliwy i opiekuczy

Taktowny, szanujcy innych, co oznacza, e:

 • zna i stosuje obowizujce normy kulturalnego zachowania, spoecznie akceptowane

 • nie uywa wulgarnych sów, szanuje innych ludzi, ich odmienno /np. niepenosprawno/

 • zna i szanuje uniwersalne wartoci yciowe.

 

Absolwent szkoy podstawowej umie:

 • poprawnie posugiwa si jzykiem polskim a take jzykiem obcym w zakresie podstawowym

 • uczy si samodzielnie

 • organizowa i ocenia swoj prac

 • korzysta z rónych róde informacji

 • prezentowa swoje zdanie i umie szanowa pogldy innych

 • efektywnie pracowa w zespole

 • wykorzysta w praktyce zdobyt wiedz

 • cechowa si kultur osobist

 • odznacza si wraliwoci na pikno otaczajcego wiata

 • posiada wiedz i umiejtnoci niezbdne do dalszej nauki

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020