Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt
 
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi si w Moje Imi, tam jestem poród nich ( Mt 18,20 )”
„..aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby wiat uwierzy, e Ty mnie posa ( J 17,21 ) „

Ekumenizm to zorganizowany ruch dcy do wzajemnego zrozumienia i cisej wspópracy poszczególnych kocioów. Ruch ten sprzyja dialogowi midzy rozdzielonymi wyznawcami Chrystusa, umoliwia wspóprac i przyczynia si do odbudowania utraconej jednoci wszystkich ochrzczonych, do wzajemnego zbliania si w duchu prawdy i mioci Chrystusowej.

Od kilku wieków ziemia midzyrzecka to dom wiernych dwóch wyzna – rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Jest to miejscowo o szczególnym charakterze, wynikajcym z faktu, e w tej niewielkiej podbeskidzkiej wiosce spotkao si kilka grup kulturowych ludzi, przybyych do Midzyrzecza z rónych stron. Mieszka tu zarówno rdzenna ludno Midzyrzecza, repatrianci ze wschodnich terenów Polski oraz przesiedlecy z terenów zapory goczakowickiej – Zarzecza. Pocztki byy trudne, troch wic czasu musiao upyn aby ludzie nauczyli si akceptowa, szanowa i wzajemnie ufa.

od lewej:  ks. praat Stanisaw mietana, ks. kan. Piotr Polaczek, radna Genowefa Kope i zastpca wjta Krzysztof Wieczerzak w trakcie wspomnie o Midzyrzeczu

Co prawda, przeszo we wspóyciu ewangelików i katolików bywaa róna, ale uwaam, e wspóczesno daje liczne dowody ekumenicznego otwarcia” - mówi biskup Diecezji Cieszyskiej Pawe Anweiler podczas spotkania z Ojcem witym Janem Pawem II w Skoczowie. „...Dobrze charakteryzuje to przykad ewangelickiego kocioa w Midzyrzeczu koo Bielska Biaej, w którym katolicy zbieraj si na niedzielnych Mszach od czasu tragicznej straty swojej wityni. (....) Wyraam nadziej, e dzisiejsza ekumeniczna modlitwa, wypowiadana sowami, których nauczy nas Jezus Chrystus, bdzie wiadectwem, e moemy wznie si ponad wszelkie podziay.....”.ks. Andrzej Dyczek oraz ks. Jan Lech Klima wraz z modzie w trakcie wspomnie o Midzyrzeczu
„Region, w którym si znajdujemy, czyli ziemia bielska i lsk Cieszyski, jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego wiadectwa ekumenicznego” – mówi na tym samym spotkaniu Jan Pawe II. „Jest on od dawna terenem harmonijnego wspóycia wiernych Kocioa katolickiego i Kocioa ewangelicko-augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzi si go tutaj z gbokim przekonaniem, i tak wiele nas czy – i czy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna. Przy okazji dzisiejszego spotkania pragn wyrazi moje osobiste zadowolenie i wdziczno, e ten dialog ekumeniczny rozwija si i pogbia oraz, e znajduje wyraz w rozmaitych formach konkretnej wspópracy: tak na paszczynie diecezjalnej, jak i w poszczególnych parafiach...”
Rzeczywicie Midzyrzecze jest przykadem ekumenizmu zarówno w sferze duchowej jak i praktycznej. Niema zasug poczynili tu duszpasterze zarówno Parafii Katolickiej jak i Ewangelickiej, zwaszcza ksidz Jan Lech Klima oraz ksidz kanonik Piotr Polaczek. Proboszczowie ci, przewodniczc swym wspólnotom parafialnym, pozostawali we wzajemnej yczliwoci i przyjani, dajc dobry przykad wiernym, przyczynili si do przeamania barier i zacienienia wizi obu spoecznoci. Od lat naprzemiennie w obu kocioach odbywaj si w tygodniu Modlitw o Jedno Chrzecijan Naboestwa Ekumeniczne, na które przybywaj zarówno katolicy jak i ewangelicy. Nie ma w Midzyrzeczu waniejszej uroczystoci (doynki, opatek, wito straaka, festyny jubileuszowe), w których zabrakoby duszpasterzy i wiernych obu kocioów.
Wi t niewtpliwie scementowao bolesne dowiadczenie katolików, kiedy to 26 stycznia 1993 roku spon doszcztnie koció p/w w. Marcina, bdcy dum Midzyrzeczan i caej beskidzkiej ziemi. „..to bya pereka architektury” - mówi proboszcz Piotr Polaczek. „Jeszcze dzi trudno mi mówi o tym bez emocji, bez smutku. Bezpowrotnie stracilimy koció, w którym blisko pi wieków modlili si przodkowie dzisiejszych midzyrzeczan”. W tym wielkim nieszczciu ksidz Jan Lech Klima, w imieniu Rady Parafialnej oraz midzyrzeckiej wspólnoty kocioa ewangelickiego udzieli gociny wiernym z parafii witego Marcina, przeywajcym tragedi utraty wasnego kocioa. Od 14 lutego 1993 roku, przez siedem lat w kociele ewangelickim w Midzyrzeczu sprawowana bya poranna niedzielna Msza wita, take luby, pogrzeby i jubileusze. Ostatnia msza odbya si 23 stycznia 2000 roku o godzinie 7.30. Tego samego dnia o godzinie 17.00, odbyo si w surowym jeszcze nowo budowanym kociele pw. w. Marcina naboestwo ekumeniczne, podczas którego ksidz kanonik Piotr Polaczek zoy serdeczne podzikowania spoecznoci ewangelickiej za ten pikny odruch braterstwa. „Gdy wystpiem pod adresem proboszcza parafii katolickiej w Midzyrzeczu i caej wspólnoty otwierajc drzwi naszego kocioa ewangelickiego przed nimi - waciwie nic takiego wielkiego nie uczyniem” – powie w swojej skromnoci ksidz Jan Lech Klima, odbierajc z rk starosty bielskiego nagrod im. ks. Józefa Londzina - „uczyniem to, co powinien uczyni wyznawca Jezusa Chrystusa - Chrzecijanin, który powinien naladowa Zbawiciela w swoim yciu...”
T sam postaw reprezentuj dzisiejsi proboszczowie obu wspólnot - ksidz Andrzej Dyczek oraz ksidz Witold Grzomba a take rezydujcy w Midzyrzeczu ksidz praat Stanisaw mietana. Zgodnie yjc i pracujc dokadaj stara aby dy do jednoci. Duszpasterze wspólnie z rodzinami, szko i samorzdem staraj si przekazywa modemu pokoleniu to co w yciu wane a wic wartoci religijne i humanistyczne, poszanowanie kadego czowieka, umiowanie ziemi ojczystej i spucizny kulturowej. A spoeczestwo?...... Wyrosy nastpne pokolenia dla których Midzyrzecze to ju ich korzenie, to ich maa ojczyzna, to ju ich dom, dom rodzinny, o którym tak piknie mówi sowa tak czsto piewanej na Ziemi Cieszyskiej pieni :
„Ojcowski dom to istny raj
Dar Ojca niebieskiego
Chociaby przeszed cay wiat
Nie znajdziesz pikniejszego...”
B.M.

Na tych stronach w wielu miejscach przewija si temat ekumenizmu w Midzyrzeczu. W naszym serwisie obok oddzielnych stron parafialnych znajduje si te miejsce na wzajemn wymian myli - Wspólne Sowo Boe
Poniej zamieszczamy zdjcia z wielu uroczystoci, w których razem uczestniczyli ksia i parafianie obu wyzna.
Tak jak w przypadku kadej innej galerii chtnie zamiecimy równie Wasze, zwizane z tym tematem zdjcia. Nasz adres: poczta@miedzyrzecze.org.pl

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020