Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

7 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Kubusia”


1. Data zaoenia gromady: 9.03.2004r.
2. Nazwa: 7 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Kubusia”
Szkoa: Zespó Szkolno – Przedszkolny, 43-392 Midzyrzecze Górne 81
Hufiec: Hufiec Beskidzki, 43-300 Bielsko-Biaa, ul. Chopina 3,
Chorgiew: Chorgiew lska, Katowice, ul. Korfantego 8
3. Logo gromady:


4. Rodzinne zdjcie gromady:


5. Druynowa: Teresa Gluza
Przyboczna: pwd. Aleksandra Gluza

6. Zuchy wg szóstek:
Malestwa: Dziki Klaudia, Czarniecka Natalia, Pomper Dorota, Angelika Skowska
Zajczki: Czader Marytna, Wieczerzak Monika, Dymitruk Natalia, Bem Anna 
Sowy: Piela Karolina, Urbaniec Kinga, Piela Patrycja
Tygryski: Golicz Pawe, Gowiak Szymon, Gowiak Jarosaw, Maciej Zawadzki-Adamiak

7.Totem:                                  8. Pacholik gromady:


 9. Zawoanie:
Przyjaciele Kubusia!
Bawi si, pracuj,
przygód poszukuj!

  

10. Piosenka pt.: „Mi Puchatek”
I
Znaj z ksiki mnie dzieciaki,
Najsawniejszym jestem misiem,
Bardzo lubi sodki miód,
Gdy poczuj w brzuszku gód.
Marz o tym, by na drzewie by wspaniay ul,
by z pszczoami zgodnie y,
z plastrów torcik mie.

Refren
Dzi w miodowym jest humorku Mi Puchatek,
On potrafi wyj na drzewo po przysmaczek,
Czasem jednak z niego spadnie jak ten gaz,
Gdy go pszczóki goni wszystkie wraz.


11. ZAOENIE I PROWADZENIE 7 GROMADY ZUCHOWEJ

„PRZYJACIELE KUBUSIA”

W roku szkolnym 2003/2004 lski Kurator Owiaty skierowa prob do nauczycieli, aby powrócili do piknej idei harcerstwa i zakadali w szkoach nowe druyny. Harcerstwo miao w naszej szkole pikne tradycje, poniewa w latach 1960 – 1989 bardzo prnie dziaa na jej terenie szczep kilku druyn. Niestety nadeszy lata, w których byo sporo zawirowa. W Zwizku Harcerstwa Polskiego nastpi wewntrzny podzia, co bezporednio przyczynio si do zniknicia harcerstwa z naszej szkoy na wiele lat. Z tamtych czasów pozostao jednak wiele pamitek, kronik i zdj, które do dzi s cenn skarbnic wiedzy i pomysów. Majc wspaniae dowiadczenia i wspomnienia z czasów, gdy same byy harcerkami, dwie nauczycielki naszej szkoy Teresa Gluza i Aleksandra Gluza postanowiy zaoy w naszej szkole gromad zuchow.
Pierwszym krokiem w realizacji planu byo uzyskanie akceptacji pani dyrektor oraz przedstawienie pomysu Radzie Pedagogicznej .
Zanim gromada zuchowa zostaa zaoona trzeba byo take zadba o odwieenie harcerskiej wiedzy. Na szczcie Hufiec Beskidzki wyszed naprzeciw kadrze nowo powstajcych druyn harcerskich oraz gromad zuchowych i podczas ferii zimowych w dniach 14 – 22.02.2004r. zorganizowa Kurs Druynowych Zuchowych. Kurs by skarbnic wiedzy i pomysów. Tygodniowy pobyt wród kompetentnych osób pomóg pozna, pogbi i poukada na nowo umiejtnoci z zakresu metodyki zuchowej i wiedzy harcerskiej.
Od tego momentu druhny przystpiy do naboru zuchów do gromady. Na pierwsz tzw. super zbiórk 9 marca 2004r. przyszo 23 kandydatów na zuchy. Zabawy, plsy, piew spodobay si na tyle, e wszyscy zadeklarowali ch wstpienia do gromady. W momencie uzyskania pisemnej zgody rodziców, mona byo przystpi do dalszych dziaa.
Nastpnym krokiem byo zgoszenie gromady do Hufca Beskidzkiego w Bielsku-Biaej pod nazw „Przyjaciele Kubusia” i otrzymanie statusu próbnej gromady. Dugo okresu próbnego zalea od naszej dziaalnoci. Trzeba byo postara si, aby dziaania gromady byy pomysowe, a efekty widoczne. W zwizku z tym zosta opracowany nasz pierwszy plan pracy, który zatwierdzio Namiestnictwo Zuchowe, a zuchy zaczy spotyka si na cotygodniowych zbiórkach, podczas których poznawalimy kolejne punkty Prawa Zuchowego.
Duym sukcesem byo szybkie umundurowanie gromady. Dziki pomaraczowym chustom i charakterystycznym mundurkom stalimy si rozpoznawalni.
Zakoczeniem naszej czteromiesicznej pracy w pierwszym roku dziaalnoci bya uroczysta Obietnica Zuchowa, która odbya si 24.06.2004r. Na t uroczysto zostali zaproszeni gocie: pani dyrektor Wadysawa Fedyczkowska, rodzice oraz harcerze z 26 „Rozpiewanej Druyny”, dziaajcej przy naszej szkole.
W nowym roku szkolnym, zakoczy si nasz okres próbny. Na wniosek Komendanta Hufca w padzierniku 2004r nasza gromada zostaa oficjalnie wpisana w rejestr gromad Hufca Beskidzkiego i nadano jej numer „7”. W nowych planach pracy gromady na rok 2004/2005 i 2005/2006 oraz 2006/2007 gównymi celami byo m.in.:
 • Dbanie o rozwój zuchów.
 • Dziaanie na rzecz rodowiska lokalnego.
 • Wspópraca z Hufcem Beskidzkim.
 • Wspópraca z innym gromadami.
 • Prowadzenie naboru do gromady.

DBANIE O ROZWÓJ ZUCHÓW

W ramach realizacji tego celu podejmujemy nastpujce dziaania:

 • Przeprowadzanie cotygodniowych zbiórek gromady (wtorek od 15.00 do 16.15), na których poznajemy Prawo Zucha, piosenki, plsy, i zabawy ruchowe, organizujemy ogniska i gry w terenie, a take poprzez zabaw doskonalimy swoje wiadomoci i umiejtnoci z rónych dziedzin.

 • Zdobywanie i przyznawanie zuchom kolejnych sprawnoci indywidualnych i zespoowych takich jak: Kubu Puchatek, Eskimos, Saneczkarz, Stranik Betlejemskiego wiata Pokoju, azik, Piosenkarz, Tancerz, Policjant, Ekoloudek, dworka. Rycerz. Marynarz, Przyrodnik oraz gwiazdki: Zuch Ochoczy i Zuch Sprawny, które zdobywamy podczas kolejnych spotka.
 • Przygotowanie kolejnych zuchów do zoenia Obietnicy Zuchowej, które zostay zorganizowane z udziaem zaproszonych goci w dniach 24.06.2004r., 21.06.2005r. i 13.06.2006r.


DZIAANIE NA RZECZ RODOWISKA LOKALNEGO

W ramach realizacji tego celu podjlimy min. nastpujce dziaania:

 • Zorganizowanie uroczystego zuchowego spotkania wigilijnego w dniu 20.12.2005r. z udziaem rodziców.
 • Zorganizowanie udziau zuchów w uroczystej mszy w kociele parafialnym w Midzyrzeczu w zwizku ze mierci papiea Jana Pawa II w dniu 8.04.2005r. oraz z okazji 10 rocznicy jego pielgrzymki na Podbeskidzie 22.05.2005r. W czasie drugiej mszy zuchy recytoway wiersze i pieway piosenki powicone papieowi.
 • Zorganizowanie udziau zuchów w mszy za Ojczyzn z okazji wita Odzyskania Niepodlegoci (11.11.2005r.).
Przygotowanie zuchów do udziau w III Gminnym Przegldzie Jaseek i Obrzdów Koldniczych, gdzie gromada zdobya wyrónienie I stopnia (12.01.2006r.).

Przygotowanie gromady do wystpu na uroczystoci 40-lecia szkoy w dniu 4.06.2005r. Zuchy wziy udzia w uroczystej mszy z tej okazji oraz zaprezentoway si w programie artystycznym, piewajc piosenki.


Dwukrotne zorganizowanie wiosennego i jesiennego wystpu zuchów z programem artystycznym dla emerytów z KEiR w Midzyrzeczu w dniach 26.03.2004r., 17.11.2005r.

Przygotowanie wystpu z zuchowymi jasekami w dniu 26.01.2006r. dla pensjonariuszy Domu Emerytowanego Nauczyciela w Bielsku –Biaej.

Przygotowanie zuchów do wystpu podczas spotkania opatkowego dla mieszkaców Midzyrzecza w dniu 7.01.2006r.

Zorganizowanie wystpu gromady na spotkaniu opatkowym w Bierach w dniu 21.01.2006r.

W okresie wit Boego Narodzenia w grudniu 2004, 2005 i 2007 gromada wczya si do harcerskiej akcji roznoszenia Betlejemskiego wiata Pokoju. Coroczny zwyczaj przekazywania przez harcerzy wiateka odpalonego w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem jest pikn tradycj, symbolizujc mio, pokój i nadziej. wiateko palce si na wigilijnych stoach ma za zadanie czy ludzi na caym wiecie. Kadego roku wiateko przekazujemy pani dyrektor, pracownikom szkoy, do Urzdu Gminy Jasienica na rce pana wójta J. Pierzyna i jego zastpcy K. Wieczerzak, dyrektor Gminnego Zespou Obsugi Szkó i Przedszkoli, pani U. Bujok, radnym. sotysom, ksiom parafii katolickiej i oraz mieszkacom Midzyrzecza podczas mszy.


WSPÓPRACA Z HUFCEM BESKIDZKIM

W ramach realizacji tego celu podjlimy nastpujce dziaania:

Uczestniczylimy w comiesicznych zbiórkach Namiestnictwa Zuchowego, na których dowiadujemy si o rónych akcjach zuchowych, a take poszerzamy swoja wiedz zwizan z prowadzeniem gromady zuchowej.

Wzilimy udzia w zabawie andrzejkowej organizowanej przez Namiestnictwo Zuchowe w hufcu w dniu 27.11.2004r.

Zorganizowalimy wyjazd zuchów do „wioski harcerskiej" na Boniach w dniu 29.05.2005r. z okazji 80 - lecia Hufca Beskidzkiego. Zuchy uczestniczyy tam w mszy polowej i wziy udzia w przyznaniu Orderu Umiechu hm. Józefowi Drodowi.

Wzilimy udziau w V Festiwalu Kultury Zuchowej w dniu 26.11.2005r. Na festiwalu piosenki zdobylimy nastpujce nagrody:
I miejsce w kategorii „Gromada Zuchowa”,
wyrónienie w kategorii „Gromada Zuchowa”,
II miejsce w kategorii „Mae Grupy”.
Otrzymalimy równie tytu Super Gromady Zuchowej Hufca Beskidzkiego
za rok 2004/2005.

Przygotowalimy wystp w dniu 17.12.2005r. na uroczystej Wigilii Instruktorskiej w Hufcu Beskidzkim, gdzie zaprezentowalimy nasze jaseka.


WSPÓPRACA Z INNYM GROMADAMI ZUCHOWYMI I DRUYNAMI HARCERSKIMI

W ramach realizacji tego celu podjlimymin. nastpujce dziaania:

W dniach 30.09-2.10.2005r. odby si biwak wyjazdowy w Szkole Podstawowej w witoszówce pod hasem „W rycerskim grodzie”, na którym zuchy zdobyway sprawno Dworki i Rycerza. Oprócz naszej gromady byy tam jeszcze zuchy z gromady „Lene Skrzaty” oraz harcerze z 26 DH „Rozpiewanej Druyny” i „Druyny Nieprzetartego Szlaku”. Celem biwaku byo doskonalenie swoich wiadomoci i umiejtnoci, integracja oraz dobra zabawa.

W dniach 12.07. –27.07.2005r. kilku zuchów wyjechao na letni obóz harcerski nad morze do miejscowoci azy, którego organizatorem bya 27 „Bkitna Druyna” z Kóz. Celem obozu byo poznanie obozowego ycia, zdobycie nowych dowiadcze, nauka wspódziaania i wspópracy z innymi zuchami i harcerzami, nawizywanie nowych przyjani i wypoczynek nad morzem.


PROWADZENIE NABORU DO GROMADY

Przez cay czas istnienia gromady, prowadzimy nabór nowych zuchów. W roku szkolnym 2004/2005 wstpio do gromady 9 zuchów, w 2005/2006 kolejnych 4 zuchów, a w roku 2006/2007 jeszcze 5 zuchów. Jednoczenie w czerwcu 2005 roku odbyo si uroczyste przekazanie 4 zuchów, a w padzierniku 2006 roku kolejnych 9 zuchów do druyny harcerskiej. Obecnie nasza gromada liczy 16 zuchów.

Efekty :

Dziki zaoeniu gromady zuchowej poszerzya si oferta zaj pozalekcyjnych oraz zwikszy si pozytywny wizerunek szkoy w rodowisku lokalnym i poza nim. Gromada daa najmodszym uczniom moliwo ciekawego sposobu spdzenia wolnego czasu i wspaniaej zabawy. Bycie zuchem zobowizuje do wielu rzeczy. Poprzez idee zawarte w Prawie Zucha i w treci Obietnicy Zuchowej dzieci ucz si takich wartoci, jak: prawdomówno, uczciwo, sumienno, otwarto na pomoc innym i mio do Ojczyzny. Ucz si take wspópracowa ze sob, co pozwala im lepiej pokonywa trudnoci i problemy.

Nasze wyrónienia:

Dyplom wyrnienia  Dyplom za II miejsce
Dyplom za I miejsce  Dyplom wyrnienia

Dyplom za zdobycie tytuu "Super Gromady"

12. Galeria zdj:

Nasz wkad w akcj Pola Nadziei
Nasz wkad w akcj Pola Nadziei
Nasz wkad w akcj Pola Nadziei
Nasz wkad w akcj Pola Nadziei
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Biwak w Pogrzu - maj 2007
Zdobywamy sprawno Kubusia Puchatka - maj 2007
Zdobywamy sprawno Kubusia Puchatka - maj 2007
Zdobywamy sprawno Kubusia Puchatka - maj 2007
Zdobywamy sprawno Kubusia Puchatka - maj 2007
Betlejemskie wiato Pokoju - grudzie 2006
Betlejemskie wiato Pokoju - grudzie 2006
Betlejemskie wiato Pokoju - grudzie 2006
Betlejemskie wiato Pokoju - grudzie 2006
Mikoajki w Hufcu Beskidzkim - grudzie 2006
Mikoajki w Hufcu Beskidzkim - grudzie 2006
Mikoajki w Hufcu Beskidzkim - grudzie 2006
Mikoajki w Hufcu Beskidzkim - grudzie 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Kolorowy Biwak Jesienny - padziernik 2006
Przekazanie zuchw do 26 DH
Przekazanie zuchw do 26 DH
Przekazanie zuchw do 26 DH
Przekazanie zuchw do 26 DH
Start harcerski i zuchowy - wrzesie 2006
Start harcerski i zuchowy - wrzesie 2006
Start harcerski i zuchowy - wrzesie 2006
Start harcerski i zuchowy - wrzesie 2006
Zbirka z dziemi i zuchami z Pogotowia Opiekuczego - marzec 2006
Zbirka z dziemi i zuchami z Pogotowia Opiekuczego - marzec 2006
Zbirka z dziemi i zuchami z Pogotowia Opiekuczego - marzec 2006
Zbirka z dziemi i zuchami z Pogotowia Opiekuczego - marzec 2006
Zuchowe jaseka dla pensjonariuszy Domu Emerytowanego Nauczyciela – luty 2005
Zuchowe jaseka dla pensjonariuszy Domu Emerytowanego Nauczyciela – luty 2005
Zuchowe jaseka dla pensjonariuszy Domu Emerytowanego Nauczyciela – luty 2005
Zuchowe jaseka dla pensjonariuszy Domu Emerytowanego Nauczyciela – luty 2005
Konkurs jaseek w Rudzicy i nasze trofeum – stycze 2005
Konkurs jaseek w Rudzicy i nasze trofeum – stycze 2005
Konkurs jaseek w Rudzicy i nasze trofeum – stycze 2005
Konkurs jaseek w Rudzicy i nasze trofeum – stycze 2005
Wigilia zuchowa z rodzicami-grudzie 2005
Wigilia zuchowa z rodzicami-grudzie 2005
Wigilia zuchowa z rodzicami-grudzie 2005
Wigilia zuchowa z rodzicami-grudzie 2005
Wigilia w Hufcu Beskidzkim – grudzie 2005
Wigilia w Hufcu Beskidzkim – grudzie 2005
Wigilia w Hufcu Beskidzkim – grudzie 2005
Wigilia w Hufcu Beskidzkim – grudzie 2005
Festiwal Piosenki Zuchowej w Hufcu Beskidzkim – listopad 2005
Festiwal Piosenki Zuchowej w Hufcu Beskidzkim – listopad 2005
Festiwal Piosenki Zuchowej w Hufcu Beskidzkim – listopad 2005
Festiwal Piosenki Zuchowej w Hufcu Beskidzkim – listopad 2005
wito Niepodlegoci - listopad 2005
wito Niepodlegoci - listopad 2005
Dzie Nauczyciela - padziernik 2005
Dzie Nauczyciela - padziernik 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak w witoszwce - wrzesie 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Nieobozowa Akcja Letnia - lipiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2005
Przekazanie zuchw do 26 Druyny Harcerskiej „Rozpiewana Druyna”- czerwiec 2005
Przekazanie zuchw do 26 Druyny Harcerskiej „Rozpiewana Druyna”- czerwiec 2005
Przekazanie zuchw do 26 Druyny Harcerskiej „Rozpiewana Druyna”- czerwiec 2005
Przekazanie zuchw do 26 Druyny Harcerskiej „Rozpiewana Druyna”- czerwiec 2005
Wystp na 40-leciu szkoy - czerwiec 2005
Wystp na 40-leciu szkoy - czerwiec 2005
Wystp na 40-leciu szkoy - czerwiec 2005
Wystp na 40-leciu szkoy - czerwiec 2005
W wiosce harcerskiej na Boniach – maj 2005
W wiosce harcerskiej na Boniach – maj 2005
W wiosce harcerskiej na Boniach – maj 2005
W wiosce harcerskiej na Boniach – maj 2005
Betlejemskie wiato Pokoju – grudzie 2004
Betlejemskie wiato Pokoju – grudzie 2004
Betlejemskie wiato Pokoju – grudzie 2004
Andrzejki w Hufcu Beskidzkim – listopad 2004
Betlejemskie wiato Pokoju – grudzie 2004
Andrzejki w Hufcu Beskidzkim – listopad 2004
Andrzejki w Hufcu Beskidzkim – listopad 2004
Andrzejki w Hufcu Beskidzkim – listopad 2004
Wystpy dla Koa Emerytw i Rencistw listopad 2004,2005
Wystpy dla Koa Emerytw i Rencistw listopad 2004,2005
Dzie Nauczyciela – padziernik 2004
Dzie Nauczyciela – padziernik 2004
Zdobywamy nasza pierwsz sprawno Kubusia Puchatka – jesie 2004
Zdobywamy nasza pierwsz sprawno Kubusia Puchatka – jesie 2004
Zdobywamy nasza pierwsz sprawno Kubusia Puchatka – jesie 2004
Zdobywamy nasza pierwsz sprawno Kubusia Puchatka – jesie 2004
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2004
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2004
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2004
Obietnica Zuchowa - czerwiec 2004
Nasze pierwsze zuchowe ognisko – maj 2004
Nasze pierwsze zuchowe ognisko – maj 2004
Pierwsza „Super zbirka” – 9.03.2004r.
Pierwsza „Super zbirka” – 9.03.2004r.
Pierwsza „Super zbirka” – 9.03.2004r.
Pierwsza „Super zbirka” – 9.03.2004r.
Kurs druynowych – luty 2004
Kurs druynowych – luty 2004
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020